Dr. Binali Kılıç-Korona Sonrası Otel Üst Düzey Yöneticilerine Paradigma Değişikliği Önerisi

Tavsiyede bulunma insanlık tarihi kadar eskidir. Şayet tavsiyede bulunma toplumda itibar görmemiş olsaydı bugünkü toplumsallaşmadan ve medeniyetten söz etmek imkânsız olacaktı.

Dr. Binali Kılıç

Danışmanlık, tarihte önemli bir olgudur. Eski Yunan, Mısır ve Hint uygarlıklarından başlayarak birçok hükümdarlara yazılı ve sözlü olarak öğütler verildiğine dair bilgiler mevcuttur.

Tarih boyunca tüm toplumlarda problemi çözüme kavuşturanların kabile reisleri veya din görevlilerinden oluştuğu bilinmekle birlikte büyük düşünürlerden Sokrates, Aristoteles, Seneca, Bacon, Descartes, Voltaire, Farabi, İbn-i Sina, Gazali’ni çalışmalarıyla dönemin yöneticilerine danışmanlık yaparak toplumun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Selçuklularda ve Osmanlılardaki Lala, Atabey ve Vezirlik kurumları danışmanlık fonksiyonlarını yerine getirdiği söylenebilir. Ayrıca Lonca ve Ahi teşkilatı, düzenleme ve denetleme rolleriyle yönetim danışmanlığı açısından önemli görevler üstlenmiştir.

“Gelişmiş ülkelerde her iki üst düzey yöneticiye bir danışmanın düşmektedir.”

İşler yavaşladığında, gelir düştüğünde, maliyetler hızlıca arttığında, müşteriler ile devamlı problemler yaşanıyor, satışta problemler var ise ve bazı şeyler yolunda gitmediği hissediliyor ise yönetim danışmanına başvurulacaktır.

Yönetim danışmanlığına alan açan iki önemli kavram vardır.

Bunlar; “düzensizlik ve korku” ile “karmaşa ve belirsizlik” tir.

Danışmanlar, işletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmaları ve varlığını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve esnekliği sağlamaktadırlar.

İşletmeleri ve organizasyonları danışmandan yararlanmaya iten sebeplerin başında “değişim” gelmektedir. İşletmeler ve organizasyonlar süreç içerisinde karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanmak, tehditlere karşı koymak ve strateji geliştirmek mevcut personel ile çoğu zaman mümkün olmamaktadır. İşletme yöneticileri bu durumda uzman danışmanlara başvururlar. Böylece daha hızlı, güvenilir ve ekonomik bir yaklaşım ile sorunların üstesinden gelindiği gibi, rekabette önemli sayılacak fırsatlarda elde edilmiş olur. Danışman bizzat yaptığı işlere odaklanır ve ne yaptığıyla ilgilenir.

Bu yaklaşıma göre danışmanlar birçok işte “öğüt veren”, “yardım eden”, “yapılmasını sağlayan” ve “destek veren” kişilerdir.

Danışmanın açıkça üstendiği ve fark edilebilir rolleri vardır. Bu roller danışmanın sahip olduğu uzmanlık ve danışan için gerçekleştirdiği rollerdir.

Bu roller;

  • Yönetici rolü,
  • Araştırmacı rolü,
  • Eğitmen rolü,
  • Eğitimci rolü,
  • Müzakereci rolü,
  • Uzlaştırıcı rolü,
  • Görevdaş rolü.

Otel yönetim danışmanlığı açısından konuyu ele aldığımızda ise; Otel yönetim danışmanlığının birçok farklı bilgi ve deneyimi bir arada bulundurması gereken bir çalışma alanı olduğu görülmektedir. Ancak görünen o ki, otel yönetim danışmanlığına ilgi azdır. Bunun en önemli sebebi, otel yönetim danışmanlığı hizmetlerini incelemek, ölçmek ve çıktılarını almadaki zorluklardır. Otel yönetim danışmanlığı, entelektüel sermaye birikimi ile yapılması mümkündür. Bu nedenle bilgi yoğun bir özelliği vardır.

Otelcilik sektöründe sürekli olarak değişen ve gelişen iş yapma biçimi, müşteri beklenti ve tercihleri, rakiplerin geliştirdikleri temel yetenekler işletmelerin bu gelişme ve çeşitlenme hızına yetişmelerini maliyet, fiziki koşullar ve personel istihdamı açısından zorlaştırmaktadır. Bu değişim, gelişim, yenilik ve rekabet dürtüsü otel işletmelerinin otel yönetim danışmanlarından hizmet alma zorunluluğunu ve fırsatlarını beraberinde getirecektir.

Türkiye, dünyada turistler tarafından tercih edilen ülkeler arasında altıncı sıradadır. Türkiye turizminin bu başarısı turizm ve otelcilik sektöründeki profesyonel yöneticiler ve nitelikli iş gücü sayesinde olmuştur. Bu nedenle bu otel üst düzey otel yöneticilerinin otel yönetim danışmanlığına yönelmelidirler.

Bu başarıya katkı sunan otel üst düzey yöneticilerinin otel yönetim danışmanlığı faaliyetlerine yönelmeleri yönetim danışmanlığı sektörünü büyüterek istihdamı artırabilir.

Otel yönetim danışmanları, öncelikle örgütlenerek ve mikro konularda uzmanlaşarak, işletmelerin operasyonel süreçlerine ve diğer hizmetlerine katkılarını anlatan yayınlar ve çeşitli platformda söyleşi, panel, konferans yaparak otel danışanlarını bilgilendirmeli ve danışmanlık konularından haberdar etmelidirler. Böylece gelişmiş ülkelerdeki pazar payına ulaşılarak üst düzey otel yöneticileri için istihdam kapasitesini artıracaktır. Bu çerçevede, otel üst düzey yöneticileri kurumsallaşarak ve kapasitelerini geliştirilerek ulusal ve uluslararası pazarda hizmetlerini sürdürmeleri için kapsamlı bir süreç ve iş birliğini başlatmalıdırlar.

Dr. Binali KILIÇ

Not: “Konaklama İşletmelerinde Yönetim Danışmanlarına Danışma Gereği Ve Öneriler” konulu makaleden yararlanılmıştır.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/54507/731498
Otel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla